LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

 

 

BIP ZS-P w Przełęku

Start Komunikaty dla uczniów Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii w ZS-P
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii w ZS-P PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 19:42

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii

Covid -19 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Przełęku, w roku szkolnym 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA:

1)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

2)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)

3)    Rozporządzenie Ministra zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

5)    Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

6)    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

7)    Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 15 maja 2020 r.

 

CEL PROCEDURY

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz

uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa (COVID-19) w zespole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników zespołu, rodziców i uczniów  w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1. DYREKTOR ZESPOŁU:

1)    Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2)    Zapewnia pracownikom środki ochrony: rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące

3)    Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

4)    Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek, maski.

5)  Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

6)  Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m., między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.

7)  Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID, procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do Szkoły poprzez umieszczenie procedur na stronie szkoły.

8)  Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica i płyn do dezynfekcji.

9)  Uwaga! Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.

10)  Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, szatni.

11)  Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. dywany w salach edukacji wczesnoszkolnej, zabawki pluszowe.

12)  Dyrektor wyznacza pracownika Szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika dwa razy dziennie, po przyjściu do szkoły oraz na długiej przerwie.

 

2. PRACOWNICY ZESPOŁU

Wszyscy pracownicy zgłaszają się do pracy wejściem głównym dezynfekują ręce.

3. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI:

1)    Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce.

2)    Po wejściu do sekretariatu pracownik może zdjąć maseczkę, zakłada ją każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi uczeń lub inna osoba spoza sekretariatu.

3)    Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolic twarzy, oczu, nosa i ust.

4)    Używa własnego długopisu/ołówka – nie pożycza go innym osobom.

5)    Raz na godzinę pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

6)    Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje dystans nie mniej niż 1,5 m w kontaktach z innymi osobami, w swoim pomieszczeniu i w szkole.

7)    Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.

8)    W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownik pozostaje w domu i powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

 

4. OBOWIĄZKU PRACOWNIKÓW OBSŁUGI:

1)    Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce i rękawiczkach.

2)    Po wejściu do Szkoły przebiera się, zakłada maseczkę/przyłbicę i rękawiczki.

3)    Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny – 1,5m.

4)    Nie styka się z innymi pracownikami Szkoły, w tym: uczniami i nauczycielami bezpośrednio.

5)    Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty i inne przedmioty (np. klawiatury), regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

6)    Regularnie co godzinę wietrzy pomieszczenia, w których przebywa.

7)    Po wyjściu ze szkoły uczniów i nauczycieli wietrzy sale lekcyjne, dokładnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

8)    Każdorazowo po skorzystaniu przez ucznia/nauczyciela/innego pracownika Szkoły z toalety dezynfekuje pomieszczenie oraz sanitariaty, krany, kurki, umywalki, klamki, wyłączniki światła, wieszaki w szatni, szafki na buty, biurko na portierni.

9)    Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.

10)  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Zespołu.

11)  Kontroluje osoby wchodzące do szkoły, żeby miały zakryte usta i nos, zdezynfekowały ręce płynem umieszczonym w wejściu do szkoły.

12)  Ma prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie zastosowały się do zaleceń.

13)  Nie zezwala na oczekiwanie rodzicom lub innym osobom odbierającym uczniów w korytarzu, zaleca oczekiwanie na zewnątrz w wyznaczonej strefie z zachowaniem bezpiecznego dystansu – 2m.

 

5. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

1)    Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce, po wejściu do sali może zdjąć maseczkę, ale zakłada ją każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi osoba z zewnątrz np. pani sekretarka, Dyrektor Szkoły.

2)    Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, konsultacje z uczniami.

3)    Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w Szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

4)    Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między sobą oraz nauczycielem.

5)    Co godzinę wietrzy pomieszczenie.

6)    Może wychodzić z uczniami na zewnątrz Szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5m.

7)      Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw/boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora       Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu, maksymalnie 12 osób w grupie przedszkolnej, a w salach lekcyjnych zgodnie z umieszczoną informacją na drzwiach.

9)      Po powrocie do Szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując bezpieczny dystans  – 1,5 m i wrócili do sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

10)  Dba o higienę rąk - często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

11)  Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.

12)  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

 

6. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1)    Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Przełęku zamieszczonymi na stronie Szkoły.

2)    Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.

3)    Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do Szkoły.

4)    Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

5)    Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

6)    Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową.

7)    Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do Szkoły -nie wchodzi na teren Szkoły.

8)    Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze Szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników Szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

9)    Rodzice i opiekunowie prawni są obowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły – boisko, parking, plac zabaw.

10)  Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Dyrektora lub pracownika Szkoły.

 

7. OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKÓW:

1)    Przedszkolaki przychodzą do przedszkola w godzinach 7.45-8.00. Przynoszą  własne śniadanie i wodę.

2)    Rodzice nie wchodzą na teren placówki, przekazują dziecko pod opiekę nauczyciela przedszkola.

3)    Po wejściu do budynku przebierają się w szatni, myją ręce.

4)    Udają się - zachowując bezpieczny dystans - 1,5 m. od innych osób do sali przedszkolnej.

5)    Przedszkolak do sali wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.

6)    Zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.

7)    Dziecko, które źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi na zajęcia. O zaistniałym fakcie rodzic powiadamia nauczyciela przedszkola.

8)    Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną, dziecko nie może przychodzić do przedszkola.

8. OBOWIĄZKI UCZNIÓW:

1)    Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce z własnymi przyborami i podręcznikami, wodą oraz drugim śniadaniem.

2)    Uczeń po wejściu do budynku szkolnego w szatni dezynfekuje ręce.

3)    Udaje się - zachowując bezpieczny dystans - 1,5 m. od innych osób do sali lekcyjnej zgodnie z przydziałem do grupy klasowej.

4)    Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.

5)    W sali na zajęciach lekcyjnych uczeń nie musi nosić maseczki, zakłada ją wtedy, gdy zbliża się do niego nauczyciel lub inna osoba. Uczeń pozostaje w bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczniów oraz nauczyciela.

6)    Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.

7)    Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi na zajęcia. O zaistniałym fakcie powiadamia nauczyciela wychowawcę.

8)    Jeśli przy pomiarze temperatury, będzie ona podwyższona, uczeń nie zostanie wpuszczony na teren Szkoły, o zaistniałym fakcie pracownik szkoły bezzwłocznie powiadomi pracownika sekretariatu. Pracownik sekretariatu natychmiast powiadomi o tym fakcie rodziców, którzy muszą go odebrać.

9)    Do czasu pojawienia się rodziców uczeń zostanie pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora w izolatce lub na zewnątrz Szkoły w bezpiecznej odległości 2 m od pozostałych osób.

10)  Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może przychodzić do Szkoły.

11)  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem nauczyciel postępuje według Procedury.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY  COVID-19

1)    Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia pełniącego funkcję izolatki.

2)    Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.

3)    Nauczyciel zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4)    Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

5)    Dyrektor zawiadamia stację sanitarno– epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.

6)    Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatki.

7)    Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

1)    Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego Szkoła będzie czynna od godziny 8:00-16:20.

2) Dzieci przedszkolne przychodzą do placówki w godzinach  7:45-8:00, wchodzą wejściem głównym, korzystają z szatni i wchodzą do przedszkola i myją dłonie.

3)    Uczniowie szkoły przychodzą do szkoły do godziny 8:00, lub na wyznaczoną godzinę e planie lekcji, wchodzą wejściem przez szatnię w maseczkach, osłonach ust i nosa, dezynfekują ręce i rozchodzą się pojedynczo do przypisanych im sal lekcyjnych.

4)    Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

5)    Co najmniej raz na godzinę sale, w których przebywają uczniowie będą wietrzone przez nauczyciela.

6)    Liczba dzieci w sali przedszkolnej zostaje ograniczona do 12,

7)    Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęty do Szkoły.

8)    Każda osoba wchodząca do Szkoły musi nosić maseczkę i zdezynfekować ręce płynem umieszczonym przed wejściem, zachowuje bezpieczny dystans 1,5 m w stosunku do pracowników i innych osób.

 

Przełęk, 31.08.2020 r.

 
Copyright © 2021 ZS-P w Przełęku Stowarzyszenia Rozwoju wsi Przełęk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.