LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

 

 

BIP ZS-P w Przełęku

Start Komunikaty Zasady monitorowania postępów uczniów
Zasady monitorowania postępów uczniów Drukuj Email
poniedziałek, 01 czerwca 2020 10:40

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/ 2020

Dyrektora Zespołu

ROZDZIAŁ I

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

I.   Nauczyciele zapewniają każdemu uczniowi i rodzicowi możliwość indywidualnej konsultacji, w zakresie realizacji nauki zdalnej, uzyskiwanych wyników – postępów w nauce, ocen i wywiązywania się z obowiązków.

II.  Szczegółowe zasady monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.

1. Oceny końcowo-roczne uwzględniają uzyskane oceny za okres nauki zdalnej.
2. Uczniowie za efekty swoje pracy będą oceniani przez nauczycieli, z uwzględnieniem możliwości i występujących trudności w realizowanej nauce zdalnej, która stwarza ograniczenia zarówno nauczycielowi jak i uczniowi.
3. W zakresie oceniania zachowania ucznia w okresie zdalnego nauczania bierze się pod uwagę w szczególności:

a) jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków,

b) terminowe przesyłanie zadanych prac,

c) samodzielną i systematyczną pracę,

d) bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych,

e) kulturę zachowania podczas spotkań on-line,

f) umiejętność współpracy podczas zajęć on-line.

4. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z uczniem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. e-mail lub online poprzez komunikatory).

5. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail lub komunikatory).

6. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail lub komunikatory).

7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

8. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób: np. bezpieczny odbiór materiałów w szkole.

9. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań poprzez udzielenie rodzicowi dodatkowych wskazówek w ramach indywidualizacji nauczania.

10.  Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,

11.  Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,

12.  Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

13.  Wychowawcy klas i pedagog szkolny na bieżąco monitorują aktywność uczniów podczas zajęć. W przypadku wyczerpaniu wszystkich możliwych sposobów skomunikowania się      z uczniem i jego rodzicami (poczta elektroniczna, bezpośredni kontakt telefoniczny lub pismo wysłane za pośrednictwem poczty) uczeń może być nieklasyfikowany ze względu na brak realizacji obowiązku szkolnego.

14.  Przy wystawianiu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych bierze się pod uwagę:

 1. ocenę śródroczną;
 2. oceny bieżące z II półrocza przed zawieszeniem zajęć;
 3. oceny bieżące uzyskane w czasie zdalnego nauczaniu za okres od 25.03.2020r. do czasu jego zakończenia;
 4. oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania (w przypadku zakończenia tego okresu).

15.  O zagrożeniu niedostateczną oceną klasyfikacyjną, nauczyciel informuje rodziców/prawnych opiekunów, w terminie wynikającym ze Statutu Szkoły przy pomocy zdalnej komunikacji w wersji tekstowej: e-mil, SMS, komunikator internetowy.

16.  W przypadku zagrożenia ucznia końcowo-roczną oceną niedostateczną, nauczyciel przekazuje rodzicom informację dotyczącą wymagań jakie uczeń musi spełnić w celu uniknięcia oceny niedostatecznej, oraz podaje sposób sprawdzenia poziomu opanowania wskazanych wymagań.

ROZDZIAŁ II

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania, warunki i tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego

I.    Warunki i tryb ubiegania się przez ucznia o uzyskanie rocznej oceny z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana oraz rocznej oceny zachowania.

 1. W okresie zdalnego nauczania obowiązują opisane w Statucie Szkoły warunki i tryb ubiegania się o uzyskanie przez ucznia, wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych oraz wyższej oceny zachowania z zastrzeżeniami wymienionymi w pkt od 2 do 5.
 2. Wszelkie formy komunikowania się z uczniami (rodzicami) zastępuje się formami komunikacji zdalnej, w tym listem pocztowym.
 3. Odstępuje się od kryterium frekwencji, jako jednego z warunków ubiegania się o otrzymanie wyższej oceny zachowania.
 4. Odstępuje się od obowiązku spełnienia wszystkich statutowych kryteriów oceny zachowania, o którą uczeń się ubiega.
 5. Do warunków otrzymania wyższej oceny zachowania, wprowadza się obowiązek wypełnienia przez ucznia dodatkowego zakresu zadań, wskazanych przez wychowawcę klasy, wynikających ze specyfiki zdalnego nauczania.

II.   Warunki i tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, par. 99 statutu szkoły.

 1. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania, rodzic na prawo w ciągu dwóch dni od dnia klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailem zgłosić swoje zastrzeżenia. Rodzice na tydzień przed klasyfikacją zostają powiadomieni o ocenach klasyfikacyjnych e-mailem.
 2. Dyrektor sprawdza, czy ocena została wystawiona zgodnie z przepisami prawa – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, zobowiązuje nauczyciela przedmiotu do przeprowadzenia w formie zdalnej z wykorzystaniem Teams’a, sprawdzianu wiedzy i umiejętności w ustalonym z rodzicem terminie w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych. Jeżeli uczeń z ważnych powodów nie może uczestniczyć w sprawdzianie, należy po terminie sprawdzianu uzgodnić z rodzicami inny termin do końca roku szkolnego.
 3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny zachowania, wychowawca klasy dokonuje ustalenia właściwej oceny klasyfikacyjną zachowania przy uwzględnieniu zgłoszonych zastrzeżeń na podstawie przedstawionych przez rodziców informacji, które mogą mieć wpływ na podwyższenie oceny zachowania.

III.   Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica. Wniosek  może być przesłany drogą e-mailową na adres e-mail szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub doręczony osobiście.
 2. Dyrektor szkoły w korespondencji e-mail’owej, lub telefonicznej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu w piśmie do rodziców ucznia.
 3. Egzaminy przeprowadza się zgodnie z par. 98, 101 Statutu szkoły w sposób stacjonarny lub zdalny metodą online z użyciem programu Teams z MS Office 365.
 4. Egzamin przeprowadzany w formie zdalnej musi pozwalać na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia za pomocą wizji (kamery) i dźwięku.
 5. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi.
 6. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej szkoły i adres mail’owy wskazany i potwierdzony przez rodzica.
 7. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu z ważnych powodów rodzice informują o tym dyrektora szkoły.
 8. Dyrektor szkoły uzgadnia z rodzicami dodatkowy termin egzaminu na okres ostatniego tygodnia sierpnia.
 9. Zadania przesłane są na konto prywatne ucznia w Teams, uczeń rozwiązuje je:
  1. w formie elektronicznej, następnie z pomocą rodzica drukuje arkusze, podpisuje je i z pomocą rodzica wysyła listem poleconym na adres szkoły lub.
  2. pobiera pliki sprawdzianu, drukuje go i wypełnia arkusze papierowe z zadaniami ręcznie, podpisuje, wykonuje z pomocą rodzica skany lub zdjęcia i ich pliki przenosi we wskazane przez nauczyciela miejsce w programie Teams – zakładka Pliki do folderu przedmiotu utworzonego przez nauczyciel.

10. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do procedur egzaminu klasyfikacyjnego.

 

.

 
Copyright © 2020 ZS-P w Przełęku Stowarzyszenia Rozwoju wsi Przełęk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.