LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

 

 

BIP ZS-P w Przełęku

Start Komunikaty Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Drukuj Email
piątek, 22 maja 2020 00:00

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE WZMOŻONEGO REŻIMU SANITARNEGO NA TERENIE

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZEŁĘKU

 

Spis treści:

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE WZMOŻONEGO REŻIMU SANITARNEGO NA TERENIE.. 1

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZEŁĘKU.. 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 1

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI. 2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW... 3

OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4

INFORMACIE O PRACY ZESPOŁU.. 5

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.. 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 6

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przełęku oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

2. Celem procedur jest: zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Zespołu w czasie realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych.

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest zobowiązany wypełnić DEKLARACJĘ, stanowiące załącznik nr 1 do procedur.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala zasady wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy Zespołu we współpracy z wychowawcami na podstawie analizy zebranych oświadczeń rodziców o zgodzie na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych, organizowanych w Zespole (uzyskanych wstępnie od rodziców w rozmowach telefonicznych).

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z przyprowadzeniem lub wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej OŚWIADCZENIE stanowiącej załącznik numer 2.

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: sala numer 8 na parterze.

7. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny, w skład którego wchodzi: 1 przyłbica, 2 półmaski , co najmniej 5 par rękawiczek.

8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki) oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem-instrukcje do dezynfekcji rąk (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

10. Bezwzględnie nakazuje, by każda osoba przy wejściu do palcówki odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk, lub w przypadku młodszych dzieci przedszkolnych, dziecko myje ręce przed wejściem do sali.

11. Dopilnowuje, aby w holu Zespołu wisiała instrukcja jak zdejmować rękawiczki jednorazowe, (umieszczona w widocznym miejscu) oraz stał kosz na zużyte rękawiczki.

12. Zapewnia dezynfekcję placu zabaw, jeżeli będzie używany przez dzieci w danym dniu.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik Zespołu zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie, przy wejściu do obiektu i przed wyjściem.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (niepokojące objawy, takie jak: duszności, kaszel, gorączka), pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. Pracownik wówczas musi skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o stanie swojego zdrowia.

3. Do obiektu przedszkola, szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez główne wejście. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni minimum 1,5 metra.

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.

5. Pracownik obsługi przy wejściu do szkoły dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. Jej odczyt zapisuje w zeszycie wejść/ wyjść (załącznik nr 3). Zapisuje również godzinę przyprowadzenie/odbioru dziecka oraz imię i nazwisko osoby, która dziecko przyprowadziła.

6. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

7. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

8. Unikać dotykania oczu, nosa i ust nie odkażonymi dłońmi.

9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

10. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg ustalonego planu zajęć w tym:

a) organizują działania opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych;

b) realizują zajęcia specjalistyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne;

c) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w zespole i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej informacji, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie;

d) instruują, pokazują technikę właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci umieszczonej w widocznych miejscach;

e) przypominają i dają przykład. aby dzieci myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze placu zabaw, boiska;

f) organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu zabaw i boiska szkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą;

g) unikają powstawania skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednym urządzeniu na placu zabaw;

h) sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi, organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach;

i) dokumentują swoją pracę w dzienniku.

11. Nauczyciele nie pełniący dyżuru w placówce:

a) wykonują pracę zdalną zgodnie z wytycznymi o sposobie prowadzenia nauki po 12 marca 2020 r.: https://pspsrwprzelek.nysa.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=582:informacja-dyrektora-&catid=50:nauczanie-zdalne&Itemid=140

dokumentując swoje działania;

b) w godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

12. Personel obsługowy:

a) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;

b) wietrzy sale, w których organizowane są zajęcia, raz na godzinę, co przerwę;

c) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;

d) po każdym dniu zajęć dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty biurek, stołów, myszki i klawiatury komputerowe i tp;

e) dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.

f) czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19;

g) dezynfekuje termometr bezdotykowy po każdym pomiarze temperatury.

13. Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z Procedurami i zobowiązują ich przestrzegania w Deklaracji, która stanowi załącznik numer 3 do Procedur.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Od dnia 25 maja rodzic ma obowiązek posyłania dziecka klas I - III do szkoły.

2. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przełęku i podpisują Oświadczenie stanowiącą załącznik nr 2.

3. Posyłają tylko zdrowe dziecko do przedszkola i ucznia do szkoły, bez objawów chorobowych.

4. Nie posyłają do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do Zespołu zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. Z chwilą przekazania dziecka do przedszkola rodzic zabiera maseczkę do domu.

7. Rodzice, opiekunowie przyprowadzający dzieci do przedszkola, klas I – III nie wchodzą do obiektu.

8. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do szkoły i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

9. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.

10. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

13. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły, w razie potrzeby szybkiej komunikacji.

14. Są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni na terenie otoczenia szkoły minimum 1,5 - 2 metry.

INFORMACIE O PRACY ZESPOŁU

1. W czasie realizacji zajęć drzwi do placówki są zamknięte.

2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godzinach od 7:45 do.

3. Uczniowie klas I – III przychodzą do szkoły w godzinach od 8:00 do 8:15.

4. Ograniczenie liczebności grup:

a) Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 5 (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2). W związku z powyższym w sali może przebywać 5 dzieci oraz 1 osoba dorosła.

b) W szatni szkolnej w jednym czasie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

5. Odbieranie dzieci z przedszkola, szkoły:

a) Rodzic sygnalizuje przez okno od strony ulicy i czeka przed wyjściem na boisko.

b) Opiekun odprowadza dziecko do rodzica.

c) Przy wyjściu pracownik obsługi dokonuje pomiaru temperatury dziecka, zapisuje wynik na liście.

6. Organizacja zajęć w szkole:

a) Zabawa dzieci w obrębie grupy rówieśniczej musi uwzględniać zasady bezpiecznego odstępu.

b) Wyjścia na teren szkolnego placu zabaw w czasie pobytu dziecka w placówce będą się odbywały rotacyjnie, by dzieci z innych grup nie miały ze sobą kontaktu.

c) Zabrania się spacerów z dziećmi poza teren placówki.

7. W godzinach popołudniowych nie można korzystać z placu zabaw oraz boiska.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

Jeżeli dojdzie do stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) u jakiejkolwiek osoby:

1. Pracownik obsługi bezzwłocznie odizolowuje osobę do tzw. IZOLATORIUM -wyznaczonego pomieszczenia (sala nr 8 na parterze).

2. Pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

3. Pracownik obsługi pozostaje z osobą utrzymując min. 2 m odległości.

4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji dotyczącej dziecka, ucznia.

5. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców dziecka, ucznia o zaistniałej sytuacji.

11. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno –epidemiologiczną, w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na 999, 112 lub 602-654-56.

12. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: Sali nr 8 na parterze.

20. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

21. W razie wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, a powierzchnie dotykowe poddać dezynfekcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

Przełęk, 22.05.2020 r.

 

.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE WZMOŻONEGO REŻIMU SANITARNEGO NA TERENIE

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZEŁĘKU

 

Spis treści:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE WZMOŻONEGO REŻIMU SANITARNEGO NA TERENIE.. 1

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZEŁĘKU.. 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 1

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI. 2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW... 3

OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4

INFORMACIE O PRACY ZESPOŁU.. 5

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.. 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 6

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przełęku oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

2. Celem procedur jest: zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Zespołu w czasie realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych.

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest zobowiązany wypełnić DEKLARACJĘ, stanowiące załącznik nr 1 do procedur.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala zasady wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy Zespołu we współpracy z wychowawcami na podstawie analizy zebranych oświadczeń rodziców o zgodzie na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych, organizowanych w Zespole (uzyskanych wstępnie od rodziców w rozmowach telefonicznych).

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z przyprowadzeniem lub wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej OŚWIADCZENIE stanowiącej załącznik numer 2.

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: sala numer 8 na parterze.

7. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny, w skład którego wchodzi: 1 przyłbica, 2 półmaski , co najmniej 5 par rękawiczek.

8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki) oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem-instrukcje do dezynfekcji rąk (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

10. Bezwzględnie nakazuje, by każda osoba przy wejściu do palcówki odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk, lub w przypadku młodszych dzieci przedszkolnych, dziecko myje ręce przed wejściem do sali.

11. Dopilnowuje, aby w holu Zespołu wisiała instrukcja jak zdejmować rękawiczki jednorazowe, (umieszczona w widocznym miejscu) oraz stał kosz na zużyte rękawiczki.

12. Zapewnia dezynfekcję placu zabaw, jeżeli będzie używany przez dzieci w danym dniu.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik Zespołu zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie, przy wejściu do obiektu i przed wyjściem.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (niepokojące objawy, takie jak: duszności, kaszel, gorączka), pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. Pracownik wówczas musi skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o stanie swojego zdrowia.

3. Do obiektu przedszkola, szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez główne wejście. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni minimum 1,5 metra.

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.

5. Pracownik obsługi przy wejściu do szkoły dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. Jej odczyt zapisuje w zeszycie wejść/ wyjść (załącznik nr 3). Zapisuje również godzinę przyprowadzenie/odbioru dziecka oraz imię i nazwisko osoby, która dziecko przyprowadziła.

6. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

7. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

8. Unikać dotykania oczu, nosa i ust nie odkażonymi dłońmi.

9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

10. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg ustalonego planu zajęć w tym:

a) organizują działania opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych;

b) realizują zajęcia specjalistyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne;

c) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w zespole i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej informacji, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie;

d) instruują, pokazują technikę właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci umieszczonej w widocznych miejscach;

e) przypominają i dają przykład. aby dzieci myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze placu zabaw, boiska;

f) organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu zabaw i boiska szkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą;

g) unikają powstawania skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednym urządzeniu na placu zabaw;

h) sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi, organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach;

i) dokumentują swoją pracę w dzienniku.

11. Nauczyciele nie pełniący dyżuru w placówce:

a) wykonują pracę zdalną zgodnie z wytycznymi o sposobie prowadzenia nauki po 12 marca 2020 r.: https://pspsrwprzelek.nysa.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=582:informacja-dyrektora-&catid=50:nauczanie-zdalne&Itemid=140

dokumentując swoje działania;

b) w godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

12. Personel obsługowy:

a) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;

b) wietrzy sale, w których organizowane są zajęcia, raz na godzinę, co przerwę;

c) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;

d) po każdym dniu zajęć dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty biurek, stołów, myszki i klawiatury komputerowe i tp;

e) dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.

f) czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19;

g) dezynfekuje termometr bezdotykowy po każdym pomiarze temperatury.

13. Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z Procedurami i zobowiązują ich przestrzegania w Deklaracji, która stanowi załącznik numer 3 do Procedur.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Od dnia 25 maja rodzic ma obowiązek posyłania dziecka klas I - III do szkoły.

2. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przełęku i podpisują Oświadczenie stanowiącą załącznik nr 2.

3. Posyłają tylko zdrowe dziecko do przedszkola i ucznia do szkoły, bez objawów chorobowych.

4. Nie posyłają do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do Zespołu zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. Z chwilą przekazania dziecka do przedszkola rodzic zabiera maseczkę do domu.

7. Rodzice, opiekunowie przyprowadzający dzieci do przedszkola, klas I – III nie wchodzą do obiektu.

8. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do szkoły i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

9. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.

10. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

13. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły, w razie potrzeby szybkiej komunikacji.

14. Są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni na terenie otoczenia szkoły minimum 1,5 - 2 metry.

INFORMACIE O PRACY ZESPOŁU

1. W czasie realizacji zajęć drzwi do placówki są zamknięte.

2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godzinach od 7:45 do.

3. Uczniowie klas I – III przychodzą do szkoły w godzinach od 8:00 do 8:15.

4. Ograniczenie liczebności grup:

a) Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 5 (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2). W związku z powyższym w sali może przebywać 5 dzieci oraz 1 osoba dorosła.

b) W szatni szkolnej w jednym czasie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

5. Odbieranie dzieci z przedszkola, szkoły:

a) Rodzic sygnalizuje przez okno od strony ulicy i czeka przed wyjściem na boisko.

b) Opiekun odprowadza dziecko do rodzica.

c) Przy wyjściu pracownik obsługi dokonuje pomiaru temperatury dziecka, zapisuje wynik na liście.

6. Organizacja zajęć w szkole:

a) Zabawa dzieci w obrębie grupy rówieśniczej musi uwzględniać zasady bezpiecznego odstępu.

b) Wyjścia na teren szkolnego placu zabaw w czasie pobytu dziecka w placówce będą się odbywały rotacyjnie, by dzieci z innych grup nie miały ze sobą kontaktu.

c) Zabrania się spacerów z dziećmi poza teren placówki.

7. W godzinach popołudniowych nie można korzystać z placu zabaw oraz boiska.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

Jeżeli dojdzie do stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) u jakiejkolwiek osoby:

a. Pracownik obsługi bezzwłocznie odizolowuje osobę do tzw. IZOLATORIUM -wyznaczonego pomieszczenia (sala nr 8 na parterze).

b. Pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

c. Pracownik obsługi pozostaje z osobą utrzymując min. 2 m odległości.

d. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji dotyczącej dziecka, ucznia.

e. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców dziecka, ucznia o zaistniałej sytuacji.

f) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno –epidemiologiczną, w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na 999, 112 lub 602-654-56.

g) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: Sali nr 8 na parterze.

h) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

i) W razie wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, a powierzchnie dotykowe poddać dezynfekcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do odwołania.

Przełęk, 22.05.2020 r.

 
Copyright © 2020 ZS-P w Przełęku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.