LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

 

 

BIP ZS-P w Przełęku

Start Komunikaty Zasady organizacji zajęć w przedszkolu i w klasach I-III
Zasady organizacji zajęć w przedszkolu i w klasach I-III Drukuj Email
sobota, 23 maja 2020 16:12

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/ 2020

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych

w przedszkolu i szkole dla uczniów klas I-III:

1. Od 25 maja 2020 r. dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w zespole.

2. W grupie przedszkolnej może przebywać do 6 dzieci, a w grupie klasowej do 5 uczniów.

3. W przedszkolu opiekę sprawuje tylko wychowawca przedszkola.

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

6. Z sali, w której przebywa grupa szkolna, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka).

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

9. Należy wietrzyć sale w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10.  Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela w Sali.

11.  Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły odbywa się przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy uczniami.

12.  Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

13.  Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

14.  Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

15.  Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.

16.  Uczeń nie powinien przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

17.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni być zabezpieczeni przyłbicą oraz zachowywać dystans w stosunku do innych osób, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

18.  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

.

Poprawiony: niedziela, 24 maja 2020 12:06
 
Copyright © 2020 ZS-P w Przełęku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.