LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

 

 

BIP ZS-P w Przełęku

Start Nauczanie zdalne Informacja dla nauczycieli
Informacja dla nauczycieli Drukuj Email
sobota, 25 kwietnia 2020 18:12

Informacja dla nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zadań zespołu oraz o stosowanych formach i metodach kształcenia w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania.

 

W okolicznościach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ważna jest rozsądna i uwzględniająca aktualną sytuację organizacja realizacji zadań zespołu. Poszczególni nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia zdalnego nauczania. Duże znaczenie ma poprawne podejście metodyczne do udostępnianych dzieciom/uczniom materiałów oraz przekazywanych poleceń i zadań.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 492, 493) przedstawiam Państwu informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola/szkoły oraz o stosowanych formach i metodach kształcenia w okresie czasowego ograniczenia jego/jej funkcjonowania, tj. od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

1. Zobowiązuję nauczycieli do zapoznawania się z informacjami publikowanymi na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej:

-       https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna,

-       https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu,

-       https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online.

2. Nauczyciele mogą korzystać z dostępnych pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej:

-       e-materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/web/zdalnelekcje, www.cke.gov.pl, www.ore.edu.pl, programów i materiałów prezentowanych na kanałach telewizji publicznej, w tym kanałach internetowych https://vod.tvp.pl/,

-       innych wybranych przez siebie elektronicznych zasobów dydaktycznych dostępnych w sieci lub wcześniej zgromadzonych własnych materiałów elektronicznych,

-       materiałów wytwarzanych samodzielnie w postaci tekstów, prezentacji, filmów i innych form wykorzystywanych w nauczaniu.

3. Nauczyciele pracujący w oddziale/prowadzący zajęcia w danej klasie ustalają wspólnie tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w oddziale/grupie, biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci/uczniów (w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) i uwzględniając w szczególności:

-       równomierne obciążenie dzieci/uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

-       zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, zgodnie z obowiązującym grupowym tygodniowym rytmem dnia opracowanym na podstawie przedszkolnego ramowego rozkładu dnia,

-       możliwości psychofizyczne dzieci/uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną,

-       łączenie przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

-       ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

4. Nauczyciele wskazują uczniom/rodzicom źródła użytych materiałów do pracy w postaci elektronicznej (np. link do piosenki).

5. O ustalonym wspólnie tygodniowym zakresie treści nauczania do zrealizowania w oddziale/grupie wraz z podaniem źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać, nauczyciele poinformują dyrektora przedszkola/szkoły drogą elektroniczną raz w tygodniu, tj. w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 10.00.

6 Nauczyciele określają aktywności ucznia, które pozwolą stwierdzić, czy uczeń zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego pracy. Takimi aktywnościami mogą być m.in.:

-       przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami,

-       wypowiedź ucznia na forum,

-       udział w dyskusjach on-line.

7. Nauczyciel ze zrealizowanych zajęć, działań w zakresie nauczania zdalnego, rozlicza się przed dyrektorem zespołu w okresach tygodniowych raz w miesiącu wg otrzymanych wytycznych.

8. Nauczycielu:

-       wyważ sposób doboru ilość materiału oraz aktywności dla ucznia; zadania do wykonania nie mogą przerosnąć jego możliwości,

-       zwróć uwagę na precyzyjne opisywanie poleceń; powinny one być sformułowane w sposób krótki, a jednocześnie jasny i zrozumiały,

-       zajęcia powinny uwzględniać materiał teoretyczny z przykładami oraz dodatkowy materiał dla uczniów potrzebujących większej liczby ćwiczeń lub dla uczniów chętnych do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności,

-       zapewniaj uczniom dostęp do materiałów oraz umożliwiaj wykonanie i przedstawienie nauczycielowi aktywności ucznia w sposób uniemożliwiający wgląd innym osobom, w razie problemów uzgodnić z inspektorem ODO,

-       korzystaj ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl, platformy wspomagającej zdalne nauczanie, z której do tej pory korzysta szkoła „Władcy słów”, w ograniczonym zakresie z poczty elektronicznej do wymiany i przekazywania informacji, materiałów i rozwiązań między nauczycielami i uczniami, innych rozwiązań, które są odpowiednie do nauczania na odległość, z zachowaniem zasady – nie przekazywania danych osobowych dodatkowych,

-       monitoruj aktywność ucznia; obserwuj aktywności uczniów na bieżąco; staraj się reagować, gdy uczeń nie wykazuje aktywności i dowiedz się, jakie są tego przyczyny,

-       uwzględniaj w pracy zdalnej zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną; dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia,

-       w razie wystąpienia problemów technicznych, poinformuj o tym dyrektora szkoły.

Dyrektor zespołu: Edward Krawecki

Poprawiony: sobota, 25 kwietnia 2020 18:18
 
Copyright © 2020 ZS-P w Przełęku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.