LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

 

 

BIP ZS-P w Przełęku

Start Klauzula Informayjna RODO
Klauzula informacyjna PDF Drukuj Email
czwartek, 24 maja 2018 18:56

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorach danych osobowych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przełęku jest Pan Edward Krawecki dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przełęku  z siedzibą: Przełęk 15, 48-303 Nysa.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przełęku jest Pani Edyta Zagrodzka – Tel. 774334819, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zadań Statutowych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przełęku wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie: edukacji dzieci i uczniów; rekrutacji i ruchu kadrowego oraz przebiegu zatrudnienia; bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz pracowników; podnoszenia kwalifikacji, odbycia stażu i praktyk.
 4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Odbiorcami danych osobowych mogą państwa trzecie, tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii  z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych),
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe, można żądać ich usunięcia).
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub  przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przełęku danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celach prowadzonej działalności statutowej a w szczególności w celu edukacyjno-wychowawczym.
 10. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
  1. dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;
  2. dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria. Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

774334819 – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przełęku,

 
Copyright © 2021 ZS-P w Przełęku Stowarzyszenia Rozwoju wsi Przełęk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.