LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

 

 

BIP ZS-P w Przełęku

Start Statut Stowarzyszenia
Statut SRW PDF Drukuj Email
środa, 25 lipca 2012 13:32

STATUT
Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Przełęk

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przełęk zwane dalej "Stowarzysze-niem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 4

Siedzibą władz jest wieś Przełęk w gminie Nysa.

§ 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej człon-ków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów sta-tutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową odpłatną i nieod-płatną.
 4. Zakres działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej określa uchwałą Walne Zebranie Członków.
 5. Działalność gospodarcza i odpłatna działalność statutowa nie mogą być prowadzone w tym samym zakresie.
 6. Działalność gospodarcza, statutowa działalność odpłatna i statutowa działalność nieodpłatna wymagają rachunkowego wyodrębnienia.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Przełęk;
 2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
 3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgno-wania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatel-skiej i kulturowej;
 7. działalności na rzecz mniejszości narodoŹwych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. ochrony i promocji zdrowia;
 9. działalności na rzecz osób niepełnosprawŹnych;
 10. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodoŹwej osób pozostających bez pracy i zagrożoŹnych zwolnieniem z pracy;
 11. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 12. działalności na rzecz osób w wieku emeryŹtalnym;
 13. działalności wspomagającej rozwój gospoŹdarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 14. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpoŹwszechnianie i wdrażanie nowych roz-wiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 15. działalności wspomagającej rozwój wspólŹnot i społeczności lokalnych;
 16. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 17. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 18. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzieŹdzictwa narodowego;
 19. wspierania i upowszechniania kultury fizyczŹnej i sportu;
 20. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 21. turystyki i krajoznawstwa;
 22. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 23. obronności państwa i działalności Sił ZbrojŹnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 24. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŹże działań wspomagających rozwój demoŹkracji;
 25. ratownictwa i ochrony ludności;
 26. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołoŹwych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 27. upowszechniania i ochrony praw konsuŹmentów;
 28. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy mięŹdzy społeczeństwami;
 29. promocji i organizacji wolontariatu;
 30. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 31. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 32. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 33. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upo-wszechniania i ochrony praw dziecka;
 34. przeciwdziałania uzależnieniom i patoloŹgiom społecznym;

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych,
 2. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 3. szeroko rozumianą działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 4. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 5. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
 6. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
 7. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruk-tury wsi Przełęk,
 8. wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Przełęk,
 9. popularyzację rolnictwa ekologicznego,
 10. ochronę przyrody i krajobrazu,
 11. tworzenie nowych miejsc pracy,
 12. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
 13. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
 14. organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej i kasy ubezpieczeń wzajemnych,
 15. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozu-mieniu tych pojęć,
 16. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 17. prowadzenie działalności wydawniczej,
 18. wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego,
 19. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Rozdział III
Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzy-szenie

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych,

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona we wsi Przełęk i okolicy, która ukończyła 16 lat.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 3. zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzy-szenia,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

§ 15

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wy-borczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt. 2) i 3).

§ 16

 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w par 14 ust. 2 pkt. 3).

§ 17

l. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgło-szonej na piśmie Zarządowi,
 2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok,
 4. wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu
 5. i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. W przypadku określonym w ust. l k. 3) i 4), orzeka, że Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia,

3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały,

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpo-wiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Sto-warzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie hono-rowi,

§ 22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w skła-dzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
5. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 1. Zarząd,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. 1/3 członków Stowarzyszenia.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jaw-nym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wy-maganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieru-chomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobo-wiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznacze-niu jego majątku,
9) inne, wynikające z niniejszego statutu.

§ 24

l. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwy-czajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. l pkt. 2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na ze-wnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Człon-ków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się 3 - 7 członków. Na pierwszym po wyborach posie-dzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 26

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku rucho-mego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad Jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszeniem
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowa-dzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zadania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowa-rzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z wła-snej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 4. dotacje,
 5. i inne.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunko-wość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

Dla ważnego oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i innego członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co naj-mniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, póz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dnia 16 lipca 2010 r.

podpisy

 
Copyright © 2021 ZS-P w Przełęku Stowarzyszenia Rozwoju wsi Przełęk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.